ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОКВИРУ

ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА - START-UP

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – Start up (у даљем тексту: Пројекат) реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА).

Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника.

Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење ММСП и предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, кроз едукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Циљна група

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица која немају запослење, али имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Циљну групу чине четири категорије:

 • “жене”;
 • “млади” у старосној доби од 18-30 година (у тренутку објављивања Јавног позива);
 • „тешко запошљиве категорије“ (старији од 45 година (у тренутку објављивања Јавног позива) - посебно вишкови који су остали без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору, особе са инвалидитетом и особе без стручних квалификација);
 • лица из девастираних подручја (у складу са тренутно важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 104/2014) девастирана подручја чине 19 јединица локалне самоуправе: Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Голубац, Житорађа, Куршумлија, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Мерошина, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сурдулица, Трговиште, Тутин), која региструју делатност на том подручју.

Услови за учешће у Пројекту

Пројекат се реализује у две фазе, и то:

 • I фаза Пројекта – Обука за започињање бизниса и
 • II фаза Пројекта – Додела бесповратних средстава и менторинг.

Право на доделу пакета подршке имају лица која кумулативно испуњавају следеће услове:

 1. У првој фази Пројекта (обуке):
 • имају пословну идеју везану за обављање делатности производње, прераде или појединих услужних делатности (IT сектор, иновативне делатности и креативне индустрије);
 • евидентирани су у Националној служби за запошљавање;
 • за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација.
 1. У дугој фази Пројекта (бесповратна средства и менторинг):
 • завршене обуке предвиђенe Пројектом;
 • израђен бизнис план;
 • обезбеђено сопствено учешће – минимално 50% средстава од укупног износа оправданих трошкова пројекта.

Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Пројекта, односно промене пословне идеје нису дозвољене.

Услов за доделу бесповратних средстава и менторинга јесте регистрација привредног друштва односно предузетничке радњу у Агенцији за привредне регистре.

Бесповратна средства се могу користити искључиво за набавку основних средстава, као и за оперативне трошкове пословања максимално до 20% вредности пројекта, а не могу се користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • било који облик трговачке и угоститељске делатности;
 • услужне делатности (сем наведених).

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 100.000.000,00 динара.

Планирана расподела буџета по категоријама корисника бесповратних средстава:

 • “жене” - 30% од укупног буџета Пројекта;
 • „млади” у старосној доби од 18-30 година  – 30% од укупног буџета Пројекта;
 • „тешко запошљиве категорије“ – 20% од укупног буџета Пројекта;
 • лица из девастираних подручја – 20% од укупног буџета Пројекта.

Агенција задржава право повећања односно смањења процента расподеле буџета до 10% између наведених категорија у зависности од квалитета и броја примљених пројектних предлога.

Средства се додељују у износу од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а,  што представља до 50% укупне вредности оправданих трошкова пројекта, уз обавезу корисника да обезбеди сопствено учешће од минимум 50% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта.

Корисници који за реализацију своје пословне идеје добију бесповратна средства у распону од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара имају обавезу да поред самозапошљавања запосле најмање једно лице у року од шест месеци од датума потписивања уговора са Агенцијом.

Корисник бесповратних средстава је у обавези да послује минимум две године и у том периоду није му дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених у оквиру Пројекта.

Заинтересована лица могу поднети само један захтев за доделу пакета подршке.

Оправдани трошкови пројекта

У складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), као оправдани трошкови, за које се одобравају бесповратна средства Пројекта биће прихваћени трошкови:

-          почетног улагања у материјалну имовину у корист имплементације пројекта и

-          оперативни трошкови пословања.

Под материјалном имовином подразумевају се: зграде, постројења, машине и опрема, а која се као оправдани трошкови улагања признају ако их користи искључиво корисник средстава, а могу бити:

 • улагања у набавку производних машина и производне опреме (у тренутку објављивања јавног позива опрема не сме бити старија од 5 година од године производње и мора бити купљена од регистрованог привредног субјекта);
 • стављање у функцију радног простора и производних процеса рада (што подразумева адаптацију и/или реконструкцију производног простора).

Средство обезбеђења

Као средство обезбеђења потенцијални корисник доставља: оверену, потписану и регистровану бланко соло меницу са овереним и потписаним меничним овлашћењем или уговорно јемство правног лица или сагласност два жиранта. Корисници који добију средства у износу преко 500.000,00 динара у обавези су да поред једног од наведених средстава обезбеђења у Регистар упишу и заложно право на опреми у корист Агенције.

Потребна документација за конкурисање

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева за учешће у Пројекту је:

У првој фази Пројекта (обуке):

 • попуњена и потписана пријава са описом пословне идеје (Образац 1),
 • оверена копија личне карте или очитана лична карта,
 • потписана Изјава о прихватању услова Јавног позива (Образац 2);
 • потврда о неосуђиваности за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине (издаје Министарство унутрашњих послова);
 • потписана Изјава да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација (Образац 3);
 • Уверење да је лице пријављено на евиденцију лица која траже запослење (издаје Национална служба за запошљавање);
 • документ којим се доказује да подносилац пријаве припада категорији теже запошљивих лица:
  • за лица која су остала без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору – Решење о престанку радног односа;
  • за лица са инвалидитетом – Решење о процењеној радној способности (издаје Национална служба за запошљавање);
  • за лица без стручних квалификација – Уверење о степену стручне спреме (издаје Национална служба за запошљавање);
 • писмо препоруке или писмо о намерама (уколико постоји).

У дугој фази пројекта (бесповратна средства и менторинг):

 • пријава за доделу бесповратних средстава (Образац 4);
 • израђен бизнис план;
 • профактура/уговор/понуда са спецификацијом основних средстава за која се подноси пријава.

Документација за II фазу Пројекта подноси се у року од 10 дана од последњег дана обуке. Изабрани корисници дужни су да пре потписивања уговора са Развојном агенцијом Србије доставе Решење о регистрацији делатности, доказ да имају обезбеђена средства за суфинансирање инвестиције (извод са наменски отвореног рачуна са износом у вредности сопственог учешћа у пројекту) и средство обезбеђења (меница и менично овлашћење дужника или уговорно јемство правног лица или два жиранта). У складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник  РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), свако одабрано привредно друштво и предузетник по овом пројекту, дужно је да отвори наменски рачун у Управи за трезор, на који ће му бити трансферисана бесповратна средства од стране Агенције. Корисници који добију средства у износу преко 500.000,00 динара у обавези су да поред једног од наведених средстава обезбеђења у Регистар упишу и заложно право на опреми у корист Агенције.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од корисника, али само за комплетне захтеве.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Агенције, на адреси www.ras.gov.rs и сајту Годинa Предузетништва 2016 www.godinapreduzetnistva.rs и у штампаном облику у АРРА, а за све додатне информације можете се обратити Агенцији, на број телефона: 011/33 98 510 или на адресе: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. и Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене Развојној агенцији Србије ће бити дисквалификоване.

Пријаве за I фазу Пројекта, са потребном документацијом, доставити до 20.06.2016. године поштом или лично на адресу најближе АРРА:

Регионална развојна агенција за развој источне Србије „RARIS“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.kv-rda.org  

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса: Обреновићева 38/I, Ниш

Телефон: 018/515-447, 018/522-659

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rra-jug.rs   

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrazlatibor.co.rs  

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rda-backa.rs  

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrasrem.rs  

Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 317-551

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701; 302-702

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

дреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

www.rrabeograd.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон:012/510-824

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса:Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон:024/554-107

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Балканска 63/IV, Крушевац;

Телефон: 037/418-520;

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.arrro.rs

Promocija programa RRA

PREDNOSTI ČLANSTVA U OPŠTEM UDRUŽENJU PREDUZETNIKA - LOZNICA

-         PRAVNI SAVETI ZA NOVA I AKTIVNA PRAVNA LICA

-         OTVARANJE I REGISTRACIJA NOVIH PRAVNIH LICA

-         SAVETODAVNA POMOĆ KOD ODJAVE I PRIJAVE RADNIKA

-         POPUSTI ZA ČLANOVE UDRUŽENJA (DETALJNIJE)

-         INFORMISANJE O POVOLJNIM KREDITNIM LINIJAMA POSLOVNIH BANAKA

-         PRAVNA I SAVETODAVNA POMOĆ PRILIKOM APLICIRANJA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EU

-         BORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE

-         POSTUPAK LIKVIDACIJE

-         INFORMISANJE PREKO SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANJA

-         ŠTAMPANJE ČASOPISA SA MOGUĆNOŠĆU OGLAŠAVANJA

-         OGLAŠAVANJE NA SAJTU UDRUŽENJA

U SARADNJI SA REGIONALNOM AGENCIJOM ZA RAZVOJ:

-         PROGRAMI BESPOVRATNE FINANSIJSKE POMOĆI ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE U SKLADU SA PLANOM AGENCIJE

-         MENTORING USLUGE

-         INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

-         OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Opšte udruženje preduzetnika - Loznica

Jovana Cvijica 16

15300

Loznica

KONTAKT

(015) 897 - 920

(015) 897 - 921

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEKUĆI RAČUN

180-1421210001384-09

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd

PODACI

Matični br.07121547

PIB: 102043446